Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Lucie Valchařová  se sídlem Nálepkova 14/197, 637 00 Brno ,IČ: 88132226, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

I.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

I.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

I.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

I.5 1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.lucievalcharova.cz.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

II.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.

II.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

II.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

II.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

II.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

II.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

II.8 Vlastnické právo k produktům/zboží/službám přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

III. Kupní cena, způsob úhrady

III.1 Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

III.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob a forma platby

III.3 Cenu produktu/zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Možnosti plateb:

  1. bankovním převodem na základě faktury
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
  3. Hotovostně na místě akce v den konání akce.

III.4 Platba je možná pouze jednorázově.

III.5 Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

IV.1 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

IV.2 Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

IV.3 V případě objednání služby či semináře, platí zákazník fakturou předem a bude s ním nejpozdějí do tří dnů vykomunikován termín konzultace. Semináře mají pevné datum uvedené na www. stránkách prodávajícího.

V. Zabezpečení a ochrana autorských práv

V.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

V.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VI. Podmínky cestovních pobytů (Svatojakubská cesta)

Cena zahrnuje zajištění ubytování, zajištění letenek, zajištění všech záležitostí týkajících se COVID opatření, online setkání, konzultační služby Lucie Valchařová během cesty a po návratu domů, profesionální fotky u moře. Cena nezahrnuje samotné letenky, ubytování, cestovní pojištění a náklady na stravu.

VII. Storno podmínky cestovních pobytů

Zákazník má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od objednávky musí být provedeno písemně (emailem na lucie@lucievalcharova.cz)  a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od objednávky je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od objednávky. Odstoupí-li zákazník od objednávky, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu z celkové ceny zájezdu v následující výši:

Počet dní do zájezdu: Odstupné (stornopoplatek)

91 DNÍ A VÍCE skutečně vzniklé náklady

90 - 61 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 20 % celkové ceny zájezdu dle objednávky zájezdu

60 - 41 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 30 % celkové ceny zájezdu dle objednávky zájezdu

40 - 21 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 50 % celkové ceny zájezdu dle objednávky zájezdu

20 - 10 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 80 % celkové ceny zájezdu dle objednávky zájezdu

9 a méně  dní před zahájením zájezdu 100 % celkové ceny zájezdu dle objednávky zájezdu

VIII. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád (konzultace, přednášky, online kurzy)

VIII.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Pokud si zákazník objedná konzultaci a zarezervuje termín, může odstoupit od dohody nejpozději den předem a nebude sankciován. V případě zrušení v den konzultace mu bude účtován poplatek 50% z dohodnuté konzultační doby.

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní není možné v případě osobní konzultace.

VIII.2 Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží/ebooku musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete formulář prosím emailem na lucie@lucievalcharova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: lucie@lucievalcharova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku či kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VIII.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

IX.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

IX.2 Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

IX.3 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese lucie@lucievalcharova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

IX.4 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

IX.5 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že službu nebo produkt užil a využívá jeho duševní hodnotu pro svůj seberozvoj.  Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění eBooku, webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

X. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

X.1 Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (ebook) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání produktu na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt není pro vás vhodný.

X.2 Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na lucie@lucievalcharova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

X.3 Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

XI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Lucie Valchařová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v semináři, ebooku, přednášce či osobní konzultaci.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XII.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Lucii Valchařové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

XII.2 Na požádání Vám Lucie Valchařová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směrovat na lucie@lucievalcharova.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

XII.3 Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

XII.4 Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

XII.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Lucie Valchařové se sídlem v Nálepkova 14/197, 637 00 Brno,IČ: 88132226, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

XII.6 Cookies

Stránky www.lucievalcharova.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.lucievalcharova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.lucievalcharova.cz  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.